B5 event
 

Kowi87

Moderators
 • Content count

  4506
 • Joined

 • Last visited

Everything posted by Kowi87

 1. Światła do jazdy dziennej– rodzaj oświetlenia samochodowego, przeznaczonego jak wskazuje nazwa - do jazdy w ciągu dnia. Świateł do jazdy dziennej nie należy mylić ze światłami mijania używanymi w dzień w krajach, gdzie taki obowiązek został wprowadzony, czyli aktualnie niemal w całej Europie północnej i środkowej (zestawienie poniżej). W niektórych jednak krajach do jazdy w dzień przepisy nakazują korzystanie wyłącznie ze świateł mijania i tam specjalne światła do jazdy dziennej nie znajdują zastosowania, w pozostałych wymienionych w tabeli dopuszcza się stosowanie świateł do jazdy dziennej zamiast świateł mijania. W innych krajach nie ma obowiązku włączania świateł do jazdy dziennej ani świateł mijania, jedynie w tunelu lub podczas pogorszonej przejrzystości powietrza należy włączyć światła mijania. Ciekawostką jest, iż w Grecji używanie świateł mijania w normalnych warunkach jest zakazane. W ostatnim czasie dochodzi jednak do znacznego zunifikowania przepisów dot. ruchu drogowego na terenie całej Unii Europejskiej tak więc można domniemywać, że już niedługo w każdym europejskim kraju światła do jazdy dziennej staną się normą. Światła do jazdy w dzień mają moc kilku watów (w odróżnieniu od świateł mijania, w których pojedyncza żarówka ma moc od 40 do 55 W a razem z tylnymi światłami pobór mocy wynosi nawet 200 W). Obowiązujący w Unii Europejskiej i wielu krajach poza nią Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji GospodarczejONZ(ECE) pozwala na montowanie takich świateł bez potrzeby ich współdziałania z tylnymi światłami pozycyjnymi (w odróżnieniu od pozostałych świateł samochodowych - drogowych, mijania, przeciwmgielnych, postojowych i przednich pozycyjnych). Do roku 2009 polskie przepisy wymagały, by podczas jazdy na światłach dziennych paliły się światła pozycyjne. Było to sprzeczne z prawodawstwem unijnym (Regulamin nr. 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ). Stan rzeczy zmieniło rozporządzenie ministra infrastruktury z 4 maja 2009 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 20 maja, które zmieniło obowiązujące dotychczas normy, dostosowując je do europejskich przepisów prawnych. Od 7 lutego 2011 roku zgodnie z Dyrektywą 2008/89/WE wszystkie nowe modele pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony sprzedawane na terenie Unii Europejskiej będąobowiązkowowyposażane w lampy do jazdy dziennej. Oznacza to, że nie dotyczy to wszystkich nowych samochodów, ale tylko nowych modeli, które uzyskają homologację po tej dacie. Pozostałe produkowane dotąd modele samochodów nie muszą być wyposażone w światła do jazdy dziennej. Jednakże obowiązek wyposażania nie oznacza obowiązku używania chociaż ma uzasdnienie zarówno dla obniżenia kosztów jak i ekologii. Ewentualne włączenie tych świateł na razie zależy od kierowcy. Przepisy prawne w Polsce (wyciąg) Kodeks drogowy Stan prawny: styczeń 2011r. Tekst jednolity prawa o ruchu drogowym RUCH DROGOWY Rozdział 5 - Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach Oddział 3 - Używanie świateł zewnętrznych Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza. 2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używaćświateł do jazdy dziennej. **************************************************************************************************************************************** Świateł dziennych można używać zamiast obowiązkowych świateł mijania w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, od świtu do zmierzchu. Na kloszu lampy musi widnieć nieusuwalne oznaczenie homologacji E oraz RL. Lampy do jazdy dziennej muszą być zainstalowane: Symetrycznie względem osi pojazdu Na równej wysokości W odległości od ziemi do dolnej krawędzi lampy minimalnie 25 cm, od ziemi do górnej krawędzi maksymalnie 150 cm Odległość między lampami mierzona od wewnętrznej krawędzi nie może wynosić mniej niż 60 cm, chyba że szerokość pojazdu jest mniejsza niż 130 cm - wtedy odległość minimalna wynosi 40 cm Lampy nie mogą wystawać poza boczny obrys pojazdu lub być zamontowane dalej niż 40 cm od niego Lampy włączają się automatycznie po ustawieniu urządzenia zapłonowego w pozycji umożliwiającej uruchomienie silnika (lub po jego uruchomieniu) W przypadku włączenia świateł mijania światła dzienne mają zostać samoczynnie wyłączone. Ponadto (co ważne), w samochodach rejestrowanych po raz pierwszy po 31 grudnia 2009 roku, światła pozycyjne tylne, światła obrysowe przednie, boczne i tylne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie mogą włączać się razem ze światłami dziennymi. W pojazdach rejestrowanych do 31 grudnia 2009 roku dopuszcza się zainstalowanie świateł do jazdy dziennej w taki sposób, że włącza się również oświetlenie pozycyjne oraz tablicy rejestracyjnej. Przepisy prawne w Europie Przepisy prawne są w tym zakresie w Europie niejednolite. Niektóre kraje, jak np. Białoruś, Wielka Brytania, Irlandia, Monako, Holandia, Turcja i Cypr, nie posiadają przepisów prawnych na ten temat, inne nakładają na kierowców obowiązek, jeszcze inne jedynie tylko zalecają używanie świateł w ciągu dnia a są i takie, które wręcz zakazują używania świateł w ciągu dnia (np. Grecja). Istnieją też różnice w zależności od rodzju pojazdu (jednośladowy czy wielośladowy). Inną prawną ciekawostką jest obowiązek posiadania zapasowych żarówek w samochodzie (np. w Bośni, Chorwacji, Macedonii, Słowenii, Hiszpanii i Czechach) co można uznać za absurd biorąc pod uwagę, że w konstrukcji samochodów doszło do takiego paradoksu, że często zwykła wymiana zarówki wymaga wielu narzędzi i niemałej wiedzy, co często kończy się wizytą w warsztacie elektromechanicznym. Przepis ECE-R87 (wyciąg) Intensywność światła reflektora do jazdy dziennej od 400 do 1200 kandeli. Minimalna powierzchnia świetlna każdej lampy 20 cm² Automatyczne włączanie świateł dziennych równocześnie z rozruchem pojazdu. Włączanie i wyłączenie świateł dziennych bez użycia dodatkowych narzędzi. Automatyczne wyłączenie świateł dziennych przy włączeniu świateł mijania lub przeciwmgłowych (jednakże nie przy krótkotrwałym włączeniu świateł drogowych).
 2. ZbiĂłr wszystkich przepisĂłw zwiazanych z montaĹźem i uĹźytkowaniem tablic rejestracyjnych. Link do dziennika ustaw - http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2003/32/262.pdf#zoom=90 Link do aktualnego rozporzÄdzenia Ministra Infrastruktury - http://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.2014.211.0001522,rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-rejestracji-i-oznaczania-pojazdow.html Miejsce i sposĂłb mocowania tablic rejestracyjnych okreĹla dokĹadnie RozporzÄdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie warunkĂłw technicznych pojazdĂłw oraz zakresu ich niezbÄdnego wyposaĹźenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.), a dokĹadnie - zaĹÄcznik 5 do tego rozporzÄdzenia. MoĹźemy w nim wyczytaÄ, co nastÄpuje: § 1. A. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowiÄ rĂłwnÄ, prostokÄtnÄ powierzchniÄ o nastÄpujÄcych minimalnych wymiarach: - dla pojazdĂłw samochodowych majÄcych cztery i wiÄcej kĂłĹ: szerokoĹÄ 520 mm i wysokoĹÄ 120 mm albo szerokoĹÄ 340 mm i wysokoĹÄ 240 mm; - dla motocykli i czterokoĹowych pojazdĂłw samochodowych o maksymalnej mocy silnika do 15 kW - szerokoĹÄ 280 mm i wysokoĹÄ 210 mm; - dla motorowerĂłw i czterokoĹowych pojazdĂłw samochodowych o masie wĹasnej do 350 kg i maksymalnej mocy netto silnika nieprzekraczajÄcej 4kW: szerokoĹÄ 100 mm i wysokoĹÄ 175 mm albo szerokoĹÄ 145 mm i wysokoĹÄ 210 mm; - dla ciÄgnikĂłw rolniczych - szerokoĹÄ 240 mm i wysokoĹÄ 165 mm. B. Miejsce to powinno byÄ takie, aby po zamocowaniu tablice speĹniaĹy nastÄpujÄce wymagania: - poĹoĹźenie tablicy wzglÄdem osi podĹuĹźnej pojazdu: a). Ĺrodek tablicy nie moĹźe byÄ poĹoĹźony na prawo od wzdĹuĹźnej pĹaszczyzny symetrii pojazdu, . lewa krawÄdĹş tablicy nie moĹźe byÄ poĹoĹźona na lewo od pionowej pĹaszczyzny rĂłwnolegĹej do wzdĹuĹźnej pĹaszczyzny symetrii pojazdu i przechodzÄcej przez jego lewy obrys; - tablica powinna byÄ prostopadĹa z dokĹadnoĹciÄ do 2° do wzdĹuĹźnej pĹaszczyzny symetrii pojazdu; - tablica powinna byÄ pionowa z dokĹadnoĹciÄ do 5°; jeĹźeli jednak jest to konieczne ze wzglÄdu na ksztaĹt pojazdu, moĹźe ona byÄ odchylona od pionu: a). nie wiÄcej niĹź o 30°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku gĂłrze i pod warunkiem, Ĺźe gĂłrna krawÄdĹş tablicy jest nie wyĹźej niĹź 1,20 m nad ziemiÄ, a dla ciÄgnika rolniczego 1,72 m nad ziemiÄ; warunku wysokoĹci nad ziemiÄ nie stosuje siÄ do pojazdĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, . nie wiÄcej niĹź o 15°, gdy powierzchnia ze znakami rejestracyjnymi jest skierowana ku doĹowi i pod warunkiem, Ĺźe gĂłrna krawÄdĹş tablicy jest powyĹźej 1,20 m nad ziemiÄ, a w przypadku ciÄgnika rolniczego 1,72 m nad ziemiÄ; warunku wysokoĹci nad ziemiÄ nie stosuje siÄ do pojazdĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; - wysokoĹÄ poĹoĹźenia tablicy nad ziemiÄ: a). wysokoĹÄ poĹoĹźenia dolnej krawÄdzi tablicy nad ziemiÄ nie moĹźe byÄ mniejsza niĹź 0,30 m, a dla ciÄgnika rolniczego nie moĹźe byÄ mniejsza niĹź 0,73 m oraz 0,20 m dla pojazdĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, . wysokoĹÄ poĹoĹźenia gĂłrnej krawÄdzi tablicy nad ziemiÄ nie moĹźe byÄ wiÄksza niĹź 1,20 m, a dla ciÄgnika rolniczego nie moĹźe byÄ wiÄksza niĹź 1,72 m; jeĹźeli jednak wymĂłg ten nie moĹźe byÄ speĹniony w praktyce, wysokoĹÄ poĹoĹźenia moĹźe przekraczaÄ 1,20 m, lecz powinna byÄ tak zbliĹźona do tego wymagania, jak to jest moĹźliwe ze wzglÄdu na konstrukcjÄ pojazdu, i nie moĹźe w Ĺźadnym przypadku przekraczaÄ 2 m, a dla ciÄgnika rolniczego 2,75 m; w przypadku pojazdĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, wysokoĹÄ ta nie moĹźe przekraczaÄ 1,50 m; - wymagania widocznoĹci geometrycznej: a). tablica powinna byÄ widoczna z przestrzeni zawartej wewnÄtrz nastÄpujÄcych czterech pĹaszczyzn: dwĂłch pĹaszczyzn pionowych stycznych do bocznych krawÄdzi tablicy i tworzÄcych kÄty 30° na zewnÄtrz ze ĹrodkowÄ wzdĹuĹźnÄ pĹaszczyznÄ pojazdu, . pĹaszczyzny stycznej do gĂłrnej krawÄdzi tablicy i tworzÄcej kÄt 15° do gĂłry od poziomu oraz 30° dla pojazdĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, c). pĹaszczyzny poziomej przechodzÄcej przez dolnÄ krawÄdĹş tablicy (5° do doĹu od poziomu dla pojazdĂłw, o ktĂłrych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3); jeĹźeli jednak wysokoĹÄ poĹoĹźenia gĂłrnej krawÄdzi tablicy nad ziemiÄ jest wiÄksza niĹź 1,20 m, to ta pĹaszczyzna powinna tworzyÄ kÄt 15° do doĹu od poziomu; wysokoĹci poĹoĹźenia podawane w pkt 3-5 naleĹźy okreĹlaÄ na pojeĹşdzie w stanie nieobciÄĹźonym. § 2. KsztaĹtu i wymiarĂłw miejsca przewidzianego do umieszczenia przednich tablic rejestracyjnych nie okreĹla siÄ. RozporzÄdzenia ministra infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdĂłw § 25. 1. WĹaĹciciel pojazdu umieszcza na pojeĹşdzie tablice z przodu i z tyĹu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjÄtkiem przyczep, ciÄgnikĂłw rolniczych, motocykli i motorowerĂłw, na ktĂłrych tablice umieszcza siÄ tylko z tyĹu, z zastrzeĹźeniem ust. 2. 2. W przypadkach uzasadnionych konstrukcjÄ ciÄgnika rolniczego tablice umieszcza siÄ z przodu pojazdu. 3. Z przodu pojazdu umieszcza siÄ wyĹÄcznie tablicÄ jednorzÄdowÄ, z wyjÄtkiem ciÄgnika rolniczego, o ktĂłrym mowa w ust. 2. 4. Z tyĹu pojazdu umieszcza siÄ tablicÄ jednorzÄdowÄ albo dwurzÄdowÄ w zaleĹźnoĹci od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, z zastrzeĹźeniem ust. 5. 5. Z tyĹu przyczepy motocyklowej umieszcza siÄ tablicÄ rejestracyjnÄ motocyklowÄ przeniesionÄ z motocykla, ktĂłry ciÄgnie przyczepÄ. 6. JeĹźeli pojazd nie ma specjalnego miejsca do umocowania tablic, to przedniÄ i tylnÄ tablicÄ umieszcza siÄ w Ĺrodku szerokoĹci pojazdu, a gdyby to utrudniaĹo jego eksploatowanie lub ograniczaĹo widocznoĹÄ tablicy - po lewej stronie pojazdu. § 26. Utrzymywanie tablic i innych oznaczeĹ pojazdĂłw, o ktĂłrych mowa w przepisach rozdziaĹu 4, w naleĹźytym stanie i zapewnienie ich czytelnoĹci jest obowiÄzkiem kierujÄcego pojazdem. noi policyjny przypaĹ [img width=573 height=768]http://i1246.photobucket.com/albums/gg604/Kowi87/2v0k1sl_zpsdzec1pz6.jpg ArtykuĹ w przypadku montazu bagaznikĂłw rowerowych http://moto.wp.pl/kat,45754,title,Polskie-urzedy-beda-wydawac-trzecia-tablice-rejestracyjna,wid,17514468,wiadomosc.html?ticaid=115106 Pytania i odpowiedzi Czy policjant ma obowiÄzek badania stanu trzeĹşwoĹci uczestnikĂłw kolizji drogowej? Na miejscu kolizji drogowej policjant nie ma obowiÄzku dokonywania badania na zawartoĹÄ alkoholu jego uczestnikĂłw, chyba, Ĺźe istniejÄ jakieĹ wÄtpliwoĹci co do stanu ich trzeĹşwoĹci, bÄdĹş ktĂłryĹ z uczestnikĂłw zgĹasza swoje uwagi, co do stanu trzeĹşwoĹci drugiego uczestnika. Policjant moĹźe, ale nie ma obowiÄzku pytaÄ uczestnikĂłw czy nie zgĹaszajÄ wzglÄdem siebie uwag co stanu trzeĹşwoĹci. Zazwyczaj, wyglÄda to tak, Ĺźe jeĹźeli ktoĹ ma zastrzeĹźenia to nie czeka na pytanie policjanta, tylko sam zgĹasza swoje uwagi. Zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) obowiÄzek dokonania badania stanu trzeĹşwoĹci kierujÄcego istnieje w razie uczestniczenia w wypadku drogowym w ktĂłrym jest zabity lub ranny. Kto dokonuje egzaminu osĂłb starajÄcych siÄ o kartÄ rowerowÄ? Do sprawdzenia umiejÄtnoĹci osoby ubiegajÄcej siÄ o kartÄ rowerowÄ sÄ uprawnieni: nauczyciel posiadajÄcy specjalistyczne przeszkolenie w WORD policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadajÄcy specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego egzaminator instruktor Warunki ubiegania siÄ o kartÄ rowerowÄ zostaĹy okreĹlone w rozporzÄdzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospopdarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r w sprawie uzyskiwania karty rowerowej. Czy osoba, ktĂłra ukoĹczyĹa 18 lat przed wejĹciem w Ĺźycie ustawy o kierujÄcych pojazdami (19.01.2013 r. zasada) moĹźe kierowaÄ motorowerem bez prawa jazdy kat. AM? Zgodnie z art. 133 ust. 3 ustawy o kierujÄcych pojazdami osobÄ, ktĂłra przed dniem wejĹcia w Ĺźycie ustawy ukoĹczyĹa 18 lat uznaje siÄ za uprawnionÄ do kierowania motorowerem na terytorium RP. Wobec tej osoby nie wymaga siÄ posiadania dokumentu stwierdzajÄcego to uprawnienie. Ponadto karta motorowerowa wydana na podstawie przepisĂłw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje waĹźnoĹÄ do czasu ukoĹczenia przez jej posiadacza 18 roku Ĺźycia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukoĹczone 14 lat. Czy osoba peĹnoletnia, ktĂłra ukoĹczyĹa 18 rok Ĺźycia po wejĹciu ustawy o kierujÄcych pojazdami musi obowiÄzkowo podczas jazdy na drodze publicznej posiadaÄ kartÄ rowerowÄ? Osoba peĹnoletnia nie musi posiadaÄ karty rowerowej podczas jazdy po drodze publicznej, co nie zwalnia jej z obowiÄzku przestrzegania przepisĂłw prawa wynikajÄcych z "kodeksu drogowego" i odpowiedzialnoĹci za popeĹnione wykroczenia. Zgodnie z art. 7 ustawy o kierujÄcych pojazdami dokumentem stwierdzajÄcym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wĂłzkiem rowerowym - jest karta rowerowa lub prawojazdy kat. AM, A1, B1 lub T - w przypadku osĂłb, ktĂłre nie ukoĹczyĹy 18 lat. Kto ma pierwszeĹstwo, gdy z dwĂłch stron nadjadÄ w tym samym czasie pojazdy uprzywilejowane? Przepisy nie okreĹlajÄ hierarchii przejazdu pojazdĂłw uprzywilejowanych w przypadku potrzeby przeciÄcia siÄ ich kierunkĂłw ruchu. Sytuacja taka w praktyce wystÄpuje raczej sporadycznie, chociaĹź ma prawo zaistnieÄ. Kierowcy tych pojazdĂłw powinni zachowaÄ siÄ zgodnie z przepisami o pierwszeĹstwie przejazdu. Nie wykluczone, Ĺźe kierujÄcy pojazdem uprzywilejowanym innym niĹź karetka pogotowia umoĹźliwi przejazd karetce w pierwszej kolejnoĹci wbrew zasadom, jednak nie wynika to z przepisĂłw, a raczej ze zdrowego rozsÄdku. KaĹźdy kierowca wie do jakiego jedzie zdarzenia i jest w stanie oceniÄ potrzebÄ ,,zwĹoki”. Ponadto naleĹźy podkreĹliÄ, Ĺźe kaĹźdy z kierujÄcych jest obowiÄzany zachowaÄ szczegĂłlnÄ ostroĹźnoĹÄ, a w razie potrzeby rĂłwnieĹź siÄ zatrzymaÄ. W przypadku, gdy na skrzyĹźowaniu znajduje siÄ osoba kierujÄca ruchem, kierujÄcy pojazdem uprzywilejowanym ma obowiÄzek zastosowaÄ siÄ do poleceĹ i sygnaĹĂłw przez niÄ dawanych. Jakiego typu urzÄdzenia elektroniczne do badania stanu trzeĹşwoĹci uĹźywa Policja? UrzÄdzenia elektroniczne sĹuĹźÄce do pomiaru zawartoĹci alkoholu w wydychanym powietrzu bÄdÄce w posiadaniu Policji to: 1. Alco-sensor IV prod. INTOXIMETERS – USA, 2. Alkotesty serii 7410 prod. DRĂGER – NIEMCY 3. Alkotesty prod. ALCOQUANT – NIEMCY 4. Alkometry prod. AWAT – POLSKA 5. Alkomaty prod. SIEMENS - NIEMCY 6. AlcoBlow Do jakiej kategorii uĹźytkownikĂłw drĂłg naleĹźy zakwalifikowaÄ osobÄ poruszajÄca siÄ na rolkach, (deskorolce)? Przepisy ruchu drogowego nie definiujÄ wprost pojÄcia osoby poruszajÄcej siÄ na rolkach,czy deskorolce dlatego teĹź naleĹźy dokonaÄ interpretacji obowiÄzujÄcych przepisĂłw. Zgodnie z art. 2 pkt 18 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) pieszym jest cyt. ,,... osoba znajdujÄca siÄ poza pojazdem na drodze i niewykonujÄca na niej robĂłt lub czynnoĹci przewidzianych odrÄbnymi przepisami; za pieszego uwaĹźa siÄ rĂłwnieĹź osobÄ prowadzÄcÄ, ciÄgnÄcÄ lub pchajÄcÄ rower, motorower, motocykl, wĂłzek dzieciÄcy, podrÄczny lub inwalidzki, osobÄ poruszajÄca siÄ w wĂłzku inwalidzkim, a takĹźe osobÄ w wieku do 10 lat kierujÄca rowerem pod opiekÄ osoby dorosĹej”. KierujÄcym z kolei jest cyt. ,,..osoba, ktĂłra kieruje pojazdem...”. Z definicji tych wynika, Ĺźe osoba poruszajÄca siÄ na rolkach(deskorolce) nie kieruje Ĺźadnym pojazdem, lecz znajduje siÄ na drodze poza pojazdem i nie wykonuje na niej Ĺźadnych czynnoĹci. NaleĹźy zatem uznaÄ, Ĺźe osoba poruszajÄca siÄ na rolkach (deskorolce) jest pieszym w myĹl powyĹźszej definicji. W zwiÄzku z powyĹźszym jej zachowanie na drodze powinno byÄ zgodne z art.11 ust.1 cyt. ,,pieszy jest obowiÄzany korzystaÄ z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku z pobocza. JeĹźeli nie ma pobocza lub czasowo nie moĹźna z niego korzystaÄ, pieszy moĹźe korzystaÄ z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliĹźej jej krawÄdzi i ustÄpowania miejsca nadjeĹźdĹźajÄcemu pojazdowi.” Problem jest jednak nieco bardziej zĹoĹźony, albowiem osoba na rolkach (deskorolce) porusza siÄ ze znacznie wiÄkszÄ prÄdkoĹciÄ, aniĹźeli idÄcy po chodniku pieszy, czy jadÄcy dziecinny rowerek. Pieszy idÄc po chodniku ma prawo przypuszczaÄ, Ĺźe wokoĹo niego wszyscy inni piesi poruszajÄ siÄ z podobnÄ prÄdkoĹciÄ, a nawet przypadkowa ,,kolizja” z innym pieszym nie pociÄgnie za sobÄ negatywnych konsekwencji. ZupeĹnie inaczej sytuacja wyglÄdaÄ bÄdzie, gdy na chodniku niespodziewanie dojdzie do kontaktu pomiÄdzy rozpÄdzonym ,,rolkarzem” a osobÄ pieszego. Opisana sytuacja w przeszĹoĹci miaĹa wielokrotnie miejsce prowadzÄc do powaĹźnych obraĹźeĹ ciaĹa pieszych. Dlatego teĹź policjanci w zgodzie z prawem podejmujÄ interwencjÄ w stosunku do osĂłb poruszajÄcych siÄ na rolkach (deskorolkach), ktĂłre swoim zachowaniem stwarzajÄ realne zagroĹźenie bezpieczeĹstwa w ruchu drogowym. Sama jazda na rolkach (deskorolce) nie stanowi wykroczenia i jest dopuszczalna. Dopiero wĂłwczas, gdy osoba swojÄ jazdÄ stwarza zagroĹźenie bezpieczeĹstwa lub porzÄdku ruchu drogowego dla innych osĂłb, w tym rĂłwnieĹź dla pieszych, moĹźemy mĂłwiÄ o podstawie do podjÄcia interwencji przez policjantĂłw. W takim przypadku w zaleĹźnoĹci od oceny sytuacji faktycznej funkcjonariusze mogÄ poprzestaÄ na Ĺrodkach oddziaĹywania wychowawczego i zastosowaÄ pouczenie, ale mogÄ rĂłwnieĹź naĹoĹźyÄ mandat karny w wysokoĹci od 20-500zĹ. ZbiĂłr wykroczeĹ przeciwko bezpieczeĹstwu i porzÄdkowi w komunikacji zawiera rozdziaĹ XI Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeĹ ( Dz. U. Nr 12 poz. 114 z późn. zm.), natomiast przepisy zwiÄzane z postÄpowaniem mandatowym znajdujÄ siÄ w rozdziale 17 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postÄpowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. Nr 106 poz. 1148 z późn. zm.). Czy mogÄ otrzymaÄ od PaĹstwa materiaĹy propagandowe (filmy, ulotki, odblaski itp.)? Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy GĹĂłwnej Policji nie zajmuje siÄ dystrybucjÄ tego typu materiaĹĂłw, jak rĂłwnieĹź nie dysponuje materiaĹami propagandowo- szkoleniowymi z zakresu bezpieczeĹstwa w ruchu drogowym. NiektĂłre jednostki terenowe Policji we wĹasnym zakresie opracowujÄ róşnego rodzaju materiaĹy profilaktyczno-informacyjne, dlatego proponujÄ zwrĂłciÄ siÄ z podobnym zapytaniem do wĹaĹciwej miejscowo jednostki Policji, a ponadto zasiÄgnÄÄ informacji na ten temat w WojewĂłdzkim OĹrodku Ruchu Drogowego oraz Krajowej Radzie BezpieczeĹstwa Ruchu Drogowego. Czy wolno poruszaÄ siÄ w Polsce samochodem w kolorze chromu (prawie jak lustro)? W obecnych uregulowaniach prawnych zwiÄzanych z ruchem pojazdĂłw na drodze brak jest odniesienia do kryteriĂłw jakim powinien odpowiadaÄ kolor nadwozia pojazdu samochodowego z wyjÄtkiem okreĹlonych specyficznych grup pojazdĂłw ( niektĂłre pojazdy uprzywilejowane, pojazdy pomocy drogowej itp.). NaleĹźy jednak podkreĹliÄ, Ĺźe art. 66 ust. 1 pkt.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) nakazuje, aby pojazd uczestniczÄcy w ruchu byĹ tak zbudowany, wyposaĹźony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagraĹźaĹo bezpieczeĹstwu zarĂłwno osĂłb nim jadÄcych, jak i innych uczestnikĂłw ruchu. WyglÄd nadwozia pojazdu na zaĹÄczonym zdjÄciu, nasuwa uzasadnione przypuszczenie, iĹź odbijajÄce siÄ promienie ĹwiatĹa mogÄ oĹlepiaÄ innych uĹźytkownikĂłw ruchu stwarzajÄc realne zagroĹźenie bezpieczeĹstwa w ruchu drogowym. Czy fakt, Ĺźe nie dokonaĹem wymiany prawa jazdy na nowy druk oznacza Ĺźe utraciĹem uprawnienia do kierowania? Kierowanie bez ,,nowego” prawa jazdy nie oznacza, Ĺźe kierujÄcy utraciĹ uprawnienia do kierowania pojazdem. Oznacza jednak, Ĺźe nie dopeĹniĹ (formalno-technicznego) obowiÄzku wymiany dokumentu, wynikajÄcego z art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późĹ. zm.) oraz § 6 rozporzÄdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. Nr 69, poz. 640, zm. z 2002 r., Nr 205, poz. 1736, oraz z 2004 r., Nr 269, poz. 2674). Czyn opisany wyĹźej bÄdzie traktowany jako wykroczenie z art. 97 k.w., za ktĂłre przewidziano pouczenie lub mandat w wysokoĹci od 20 zĹ do 500 zĹ. Ponadto informujÄ, Ĺźe kierujÄcy pojazdem silnikowym, ktĂłry pomimo istniejÄcego wymogu, nie dokonaĹ w wyznaczonym terminie wymiany prawa jazdy, przy ,,pierwszej” kontroli drogowej nie naraĹźa siÄ na usuniÄcie pojazdu na koszt wĹaĹciciela w trybie art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. "b" prd. JeĹli jednak w trakcie kontroli drogowej kierujÄcy okaĹźe dokument starego wzoru musi siÄ liczyÄ z zatrzymaniem przez policjanta dokumentu i wydania kierujÄcemu pokwitowania uprawniajÄcego do kierowania pojazdem w ciÄgu 7 dni. (art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. d) prd. W razie kierowania pojazdem po upĹywie tego terminu, kierujÄcy nie posiada juĹź przy sobie Ĺźadnego dokumentu stwierdzajÄcego uprawnienia, a wiÄc wĂłwczas istnieje podstawa do usuniÄcia. Czy StraĹźnik Miejski moĹźe zatrzymaÄ pojazd bÄdÄcy w ruchu na drodze? StraĹźnik gminny (miejski) jest upowaĹźniony do zatrzymywania pojazdĂłw, ktĂłrych kierujÄcy niezastosowali siÄ do zakazu ruchu w obu kierunkach, okreĹlonego odpowiednim znakiem drogowym. MoĹźe rĂłwnieĹź zatrzymaÄ w zwiÄzku z reakcjÄ na naruszenie zakazu zatrzymywania lub postoju oraz wobec rowerzystĂłw i motorowerzystĂłw jeĹźeli stwierdzi naruszenie przepisĂłw. Ponadto informujÄ, Ĺźe wszystkie uprawnienia straĹźnikĂłw gminnych (miejskich) oraz innych organĂłw kontrolnych z zakresu kontroli ruchu drogowego znajdujÄ siÄ w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) - DziaĹ V, RozdziaĹ I - Uprawnienia Policji i innych organĂłw Czy Ĺźandarmeria wojskowa moĹźe zatrzymywaÄ do kontroli prywatne pojazdy? Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. o Ĺťandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzÄdkowych ( Dz. U. Nr 123, poz. 1353) cyt. ,, 1. Ĺťandarmeria Wojskowa wykonuje zadania naleĹźÄce do jej zakresu dziaĹania w SiĹach Zbrojnych oraz w stosunku do osĂłb okreĹlonych w ust. 2. 2. Ĺťandarmeria Wojskowa jest wĹaĹciwa wobec: 1) ĹźoĹnierzy peĹniÄcych czynnÄ sĹuĹźbÄ wojskowÄ, 2) ĹźoĹnierzy nie bÄdÄcych w czynnej sĹuĹźbie wojskowej w czasie noszenia przez nich mundurĂłw oraz odznak i oznak wojskowych, 3) pracownikĂłw zatrudnionych w jednostkach wojskowych: a) w zwiÄzku z ich zachowaniem siÄ podczas pracy w tych jednostkach, w zwiÄzku z popeĹnieniem przez nich czynu zabronionego przez ustawÄ pod groĹşbÄ kary, wiÄĹźÄcego siÄ z tym zatrudnieniem, 4) osĂłb przebywajÄcych na terenach lub w obiektach jednostek wojskowych, 5) innych osĂłb niĹź okreĹlone w pkt 1-4, podlegajÄcych orzecznictwu sÄdĂłw wojskowych albo jeĹźeli wynika to z odrÄbnych przepisĂłw, 6) osĂłb niebÄdÄcych ĹźoĹnierzami, jeĹźeli wspĂłĹdziaĹajÄ z osobami, o ktĂłrych mowa w pkt 1-5, w popeĹnieniu czynu zabronionego przez ustawÄ pod groĹşbÄ kary albo teĹź jeĹźeli dokonujÄ czynĂłw zagraĹźajÄcych dyscyplinie wojskowej albo czynĂłw przeciwko Ĺźyciu lub zdrowiu ĹźoĹnierza albo mieniu 7) ĹźoĹnierzy siĹ zbrojnych paĹstw obcych, przebywajÄcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czĹonkĂłw ich personelu cywilnego, jeĹźeli pozostajÄ w zwiÄzku z peĹnieniem obowiÄzkĂłw sĹuĹźbowych, o ile umowa miÄdzynarodowa, ktĂłrej Rzeczpospolita Polska jest stronÄ, nie stanowi inaczej.” ĹťoĹnierze ĹťW wobec osĂłb wymienionych powyĹźej, sÄ uprawnieni do nakĹadania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia, na zasadach i w trybie okreĹlonym w przepisach o postÄpowaniu w sprawach o wykroczenia. Realizacja tych zadaĹ odbywa siÄ rĂłwnieĹź poprzez wykonywanie kontroli ruchu drogowego. Ponadto naleĹźy podkreĹliÄ, Ĺźe coraz czÄĹciej w ramach wspĂłĹdziaĹania Policji z ĹťW, do sĹuĹźby wystawiane sÄ mieszane patrole, sprawujÄce rĂłwnieĹź nadzĂłr nad ruchem drogowym. W takich przypadkach dopuszczalnym jest, aby policjant wykonywaĹ czynnoĹci zwiÄzane z pomiarem prÄdkoĹci i kontrolÄ drogowÄ, bÄdÄc ubezpieczany przez ĹźoĹnierza ĹťW. Czy wbrew istniejÄcemu oznakowaniu mogÄ zatrzymaÄ siÄ celem rozĹadowania towaru? Znaki zakazujÄce zatrzymywania lub postoju ustawia siÄ na drogach m.in. w celach zachowania pĹynnoĹci ruchu, tak aby pojazdy parkujÄce nie utrudniaĹy ruchu lub nie zagraĹźaĹy bezpieczeĹstwu. Zatem zatrzymanie pojazdu w takich miejscach nawet w celu rozĹadunku towaru jest niedopuszczalne. W przypadku gdy nie ma innej moĹźliwoĹci rozĹadunku towaru, aniĹźeli postĂłj na drodze w miejscu zabronionym, podmiot na rzecz ktĂłrego rozĹadunek nastÄpuje, powinien wystÄpiÄ do wĹaĹciwego zarzÄdcy drogi z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmiany organizacji ruchu, a tym samym zmiany obowiÄzujÄcego tam oznakowania, tj. umieszczenia pod znakiem zakazu zatrzymywania-tabliczki informujÄcej o wyĹÄczeniach np. nie dotyczy zaopatrzenia, rozĹadunek w godz. 4.00-6.00 itp. W przypadku zmiany istniejÄcego oznakowania naleĹźy jednoczeĹnie wystÄpiÄ o wydanie zezwolenia na korzystanie z umieszczonych pod znakiem B-36 wyĹÄczeĹ. W jakim zakresie dopuszczalny jest tuning samochodĂłw? Czy sÄ jakieĹ szczegĂłĹowe przepisy? OgĂłlne wymogi techniczne jakie powinien speĹniaÄ pojazd uczestniczÄcy w ruchu znajdujÄ siÄ w art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm). SzczegĂłĹowe warunki techniczne dla okreĹlonych rodzajĂłw pojazdĂłw sÄ opisane w rozporzÄdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkĂłw technicznych pojazdĂłw oraz zakresu ich niezbÄdnego wyposaĹźenia ( Dz. U. z 2003r. Nr 32 poz. 262 z późn. zm.). Tuning samochodĂłw jest dopuszczalny pod warunkiem jednak, Ĺźe tuningowane elementy wyposaĹźenia pojazdu posiadajÄ stosownÄ homologacjÄ, a ponadto wĹaĹciwoĹci tych urzÄdzeĹ odpowiadajÄ szczegĂłĹowym warunkom technicznym. Na przykĹadzie tylnych lamp zespolonych moĹźna powiedzieÄ, Ĺźe w pojeĹşdzie mogÄ byÄ zamontowane lampy np. o innym kolorze klosza, aniĹźeli fabryczny pod warunkiem, Ĺźe wstawiona lampa speĹnia wymogi homologacyjne, a wĹaĹciwoĹci Ĺwietlne ujÄte w szczegĂłĹowych przepisach sÄ zachowane. PrzykĹadem naruszenia prawa bÄdzie z kolei ,,doposaĹźanie” pojazdu np. w dodatkowe lampy, diody itp. wysyĹajÄce ĹwiatĹo barwy niebieskiej. Katalog lamp w ktĂłre pojazd moĹźe byÄ wyposaĹźony jest ĹciĹle okreĹlony i zamkniÄty. Czy mogÄ okleiÄ szyby w pojeĹşdzie foliÄ przyciemnianÄ? OdpowiedĹş na pytanie nie jest jednoznaczna. Przepisy rozporzÄdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkĂłw technicznych pojazdĂłw oraz zakresu ich niezbÄdnego wyposaĹźenia (Dz. U.z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) w § 8 ust. 5 wskazujÄ m.in., Ĺźe szyby pojazdu przednie i przednie boczne powinny mieÄ wspĂłĹczynnik przepuszczania ĹwiatĹa nie mniejszy niĹź 70%. NaleĹźy przy tym pamiÄtaÄ, Ĺźe w wielu przypadkach szyby pojazdĂłw sÄ juĹź czÄĹciowo przyciemnione i naklejenie folii, choÄby o parametrach dopuszczalnych, moĹźe spowodowaÄ wzrost ograniczenia przepuszczalnoĹci do wartoĹci przekraczajÄcej okreĹlone wskaĹşniki. NaĹoĹźenie folii naleĹźy rĂłwnieĹź rozpatrywaÄ z punktu widzenia bezpieczeĹstwa oraz zgodnoĹci w zakresie homologacji. § 10 cyt. rozporzÄdzenia okreĹla m.in., Ĺźe przedmioty wyposaĹźenia i czÄĹci pojazdĂłw zwiÄzane z bezpieczeĹstwem ich uĹźytkowania i ochronÄ Ĺrodowiska mogÄ byÄ stosowane w pojazdach, jeĹźeli speĹniajÄ odpowiednie wymogi homologacyjne. Folia, ktĂłrÄ zamierza Pan okleiÄ szybÄ zostaĹa poddana zapewne odpowiednim badaniom i przeszĹa pozytywnie odpowiednie testy lecz jako wyrĂłb samoistny, podobnie jak szyba w PaĹskim samochodzie. Po oklejeniu szyby jej pierwotne parametry, ktĂłre pozytywnie przeszĹy proces homologacji, ulegnÄ jednak zmianie. Trudno jest oszacowaÄ (gdyĹź takiego badania Pan nie przeprowadzaĹ) jak zachowa siÄ ta sama szyba z naklejonÄ foliÄ. W grÄ wchodzi bezpieczeĹstwo, a nawet Ĺźycie uĹźytkownika pojazdu w sytuacji zagroĹźenia. Pytanie jakie siÄ nasuwa, a ktĂłre powinien Pan uwzglÄdniÄ to: czy naklejenie folii na szybÄ umoĹźliwi Panu bezpieczne i szybkie wydostanie siÄ z pojazdu w sytuacji awaryjnej np. poĹźar? Czy w gĹÄbokim wĂłzku mogÄ przewieĹşÄ noworodka ze szpitala do domu? Zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) cyt. ,,W pojeĹşdzie samochodowym wyposaĹźonym w pasy bezpieczeĹstwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczajÄce 150 cm wzrostu, przewozi siÄ w foteliku ochronnym lub innym urzÄdzeniu do przewoĹźenia dzieci, odpowiadajÄcym wadze i wzrostowi dziecka oraz wĹaĹciwym warunkom technicznym.” Nie wszystkie przepisy zawarte w aktach prawnych w sposĂłb doskonaĹy i wyczerpujÄcy potrafiÄ odnieĹÄ siÄ do wszystkich sytuacji z ktĂłrymi moĹźemy siÄ spotkaÄ w Ĺźyciu codziennym. Dlatego teĹź, w niektĂłrych przypadkach oprĂłcz ĹcisĹego brzmienia przepisu naleĹźy kierowaÄ siÄ zdrowym rozsÄdkiem i wyobraĹşniÄ, uwzglÄdniajÄc cel jakim kierowaĹ siÄ ustawodawca tworzÄc przepis. W tym konkretnym przypadku chodzi o zdrowie, a nawet Ĺźycie dziecka. WyĹcieĹanÄ gondolÄ stanowiÄcÄ nieodĹÄczny element wyposaĹźenia wĂłzka gĹÄbokiego, moĹźna przyjÄÄ jako inne urzÄdzenie do przewoĹźenia dzieci, niemniej jednak najwaĹźniejszÄ kwestiÄ z punktu widzenia bezpieczeĹstwa dziecka powinna byÄ ĹwiadomoĹÄ kierujÄcego o tym, Ĺźe przewozi noworodka. Technika jazdy kierujÄcego pojazdem, a przede wszystkim prÄdkoĹÄ, powinna byÄ dostosowana do warunkĂłw panujÄcych na drodze. NaleĹźy pamiÄtaÄ o tym, Ĺźe ani gĹÄboki wĂłzek, ani nawet nosideĹko nie sÄ w stanie w peĹni zapewniÄ ochrony kilkudniowemu dziecku w przypadku wystÄpienia zagroĹźenia na drodze. Kto odpowiada za nie zapiÄte pasy? KierujÄcy czy pasaĹźer? SĹyszaĹem, Ĺźe kierowca odpowiada rĂłwnieĹź za pasaĹźerĂłw? Za jazdÄ bez zapiÄtych pasĂłw bezpieczeĹstwa odpowiada osoba ktĂłra tego obowiÄzku nie dopeĹniĹa. Ponadto informujÄ, Ĺźe niezaleĹźnie od mandatu ktĂłry moĹźe zostaÄ naĹoĹźony na pasaĹźera za jazdÄ bez zapiÄtych pasĂłw bezpieczeĹstwa, kierujÄcy pojazdem rĂłwnieĹź (dodatkowo) moĹźe zostaÄ ukarany mandatem w wys. 100 zĹ za kierowanie pojazdem przewoĹźÄcym pasaĹźerĂłw nie korzystajÄcych z pasĂłw bezpieczeĹstwa (art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908). Jakie konsekwencjÄ mi groĹźÄ jeĹźeli nie bÄdÄ miaĹ przy sobie polisy OC? Za kierowanie pojazdem przez osobÄ nie posiadajÄcÄ przy sobie wymaganych dokumentĂłw grozi mandat karny w wysokoĹci 50 zĹ za kaĹźdy wymagany dokument, nie wiÄcej jednak niĹź 250 zĹ. Zgodnie z art. 38 pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) dokument stwierdzajÄcy zawarcie umowy obowiÄzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoĹci cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzajÄcy opĹacenie skĹadki tego ubezpieczenia, kierujÄcy jest zobowiÄzany mieÄ przy sobie oraz okazywaÄ na ĹźÄdanie uprawnionego organu. W jaki sposĂłb cudzoziemiec jest karany za popeĹnione wykroczenie? Zgodnie z art. 98 § 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postÄpowania w sprawach o wykroczenia ( Dz. U. Nr 106 poz. 1148) mandatem karnym gotĂłwkowym, moĹźe byÄ naĹoĹźona grzywna jedynie wobec osoby czasowo przebywajÄcej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemajÄcej staĹego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje siÄ prawomocny z chwilÄ uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, ktĂłry jÄ naĹoĹźyĹ. Odmowa przyjÄcia mandatu bÄdĹş nieuiszczenie grzywny rodzi skutek prawny w postaci skierowania wniosku o ukaranie do SÄdu Rejonowego Wydz. Grodzki. W stosunku do osĂłb przebywajÄcych jedynie czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskie zachodzi uzasadniona obawa, Ĺźe rozpoznanie sprawy w postÄpowaniu zwyczajnym bÄdzie niemoĹźliwe lub znacznie utrudnione, dlatego teĹź stosuje siÄ tryb przyspieszony. SÄd skazujÄc osobÄ czasowo przebywajÄcÄ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarzÄdza zatrzymanie jej paszportu lub innego dokumentu uprawniajÄcego do przekroczenia granicy, na czas do stawienia siÄ do wykonania kary lub uiszczenia grzywny w terminie 3 dni, pod rygorem wykonania zastÄpczej kary aresztu, ktĂłrÄ na wypadek nieuiszczenia grzywny w terminie orzeka przyjmujÄc 1 dzieĹ aresztu za rĂłwnowaĹźny grzywnie od 20 zĹ do 150 zĹ, przy czym kara zastÄpcza nie moĹźe przekroczyÄ 30 dni aresztu; zarzÄdza ponadto, na wypadek nieuiszczenia grzywny w terminie 3 dni, natychmiastowe wykonanie kary zastÄpczej. Czy sĹuchajÄc gĹoĹnej muzyki w samochodzie popeĹniam wykroczenie? Przepisy ruchu drogowego nie zabraniajÄ sĹuchaÄ gĹoĹnej muzyki, naleĹźy jednak pamiÄtaÄ o tym, Ĺźe wywoĹanie nadmiernego haĹasu moĹźe byÄ odebrane jako zakĹĂłcanie spokoju, porzÄdku publicznego lub spoczynku nocnego, a to z kolei stanowi wykroczenie okreĹlone w art. 51 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeĹ (Dz.U. z 1971 r., Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) za ktĂłre grozi kara aresztu, ograniczenia wolnoĹci albo grzywny. OdrÄbnym i waĹźnym zagadnieniem jest sĹuchanie gĹoĹnej muzyki w samochodzie w ruchu miejskim – w ten sposĂłb kierujÄcy ogranicza sobie moĹźliwoĹÄ usĹyszenia sygnaĹĂłw pojazdu uprzywilejowanego. Czy posiadajÄc autobus bÄdÄ musiaĹ wyposaĹźyÄ go w pasy bezpieczeĹstwa dla pasaĹźerĂłw? ObowiÄzek zapinania pasĂłw bezpieczeĹstwa przez kierowcÄ i pasaĹźerĂłw jest uregulowany w art. 39 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) z pewnymi wyjÄtkami. W obecnym ksztaĹcie przepis ten obowiÄzuje od 1 stycznia 1998r. i dotyczy wszystkich pojazdĂłw samochodowych, a wiÄc i autobusĂłw, ktĂłre sÄ wyposaĹźone w takie pasy. WymĂłg uĹźywania pasĂłw obowiÄzuje zatem od 1998r. jeĹźeli pojazd byĹ w nie wyposaĹźony. OdmiennÄ kwestia jest fakt, ze aktualnie nie wszystkie autobusy sÄ wyposaĹźone w pasy i nie oznacza to, Ĺźe nagle od 9 maja 2006r. bÄdÄ musiaĹy byÄ w nie wyposaĹźone. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Transportu i Budownictwa terminem speĹnienia warunkĂłw wyposaĹźenia w pasy autobusĂłw bÄdzie 20 paĹşdziernika 2007r. Dopiero po tym czasie nie bÄdzie moĹźna zarejestrowaÄ w Polsce nowego autobusu jeĹźeli nie bÄdzie wyposaĹźony w pasy bezpieczeĹstwa. Zmiany te nie dotyczÄ pojazdĂłw juĹź zarejestrowanych i uĹźytkowanych. ReasumujÄc, naleĹźy wyraĹşnie podkreĹliÄ, Ĺźe wprowadzenie jako wyposaĹźenia pasĂłw bezpieczeĹstwa w autobusach jest jak na razie wymogiem dla producentĂłw oraz importerĂłw tych pojazdĂłw i znalazĹo swoje odzwierciedlenie w stosownych uregulowaniach homologacyjnych. Skradziono mi prawo jazdy. Czy mogÄ poruszaÄ siÄ na zaĹwiadczeniu otrzymanym z Policji? Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908) prawo jazdy zalicza siÄ do tych dokumentĂłw, ktĂłre kierujÄcy jest zobowiÄzany mieÄ przy sobie oraz okazywaÄ na ĹźÄdanie uprawnionego organu. ZaĹwiadczenie o kradzieĹźy dokumentu wystawione przez jednostkÄ Policji nie jest dokumentem uprawniajÄcym do kierowania pojazdem. Jest to dokument poĹwiadczajÄcy jedynie fakt zawiadomienia Policji o zaistniaĹym zdarzeniu, lecz nie zastÄpuje on utraconego dokumentu. W zwiÄzku z powyĹźszym kierowanie pojazdem przez osobÄ posiadajÄcÄ przy sobie tylko zaĹwiadczenie o kradzieĹźy dokumentĂłw stanowi wykroczenie z art. 95 Kodeksu wykroczeĹ. Zgodnie z poz. 189 tabeli B ZaĹÄcznika do rozporzÄdzenia Prezesa Rady MinistrĂłw z dnia 24 listopada 2003r. w sprawie wysokoĹci grzywien nakĹadanych w drodze mandatĂłw karnych za wybrane rodzaje wykroczeĹ ( Dz. U nr 208 poz. 2023), za nieposiadanie przy sobie prawa jazdy moĹźe byÄ naĹoĹźony mandat karny w wysokoĹci 50 zĹ. Czy prÄdkoĹÄ 40 km/h jest prÄdkoĹciÄ minimalnÄ z jakÄ naleĹźy poruszaÄ siÄ na autostradzie? Zgodnie z definicjÄ autostrady, jest to droga przeznaczona tylko do ruchu pojazdĂłw samochodowych, ktĂłre na rĂłwnej, poziomej jezdni mogÄ rozwinÄÄ prÄdkoĹÄ co najmniej 40 km/h, w tym rĂłwnieĹź w razie ciÄgniÄcia przyczep. Nie oznacza to jednak, Ĺźe 40 km/h jest prÄdkoĹciÄ minimalnÄ jaka obowiÄzuje na autostradzie. WymĂłg 40 km/h dotyczy jedynie speĹnienia okreĹlonych parametrĂłw pojazdĂłw samochodowych, ktĂłre zamierzajÄ poruszaÄ siÄ autostradÄ. Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) cyt. ,,KierujÄcy pojazdem jest obowiÄzany jechaÄ z prÄdkoĹciÄ zapewniajÄcÄ panowanie nad pojazdem, z uwzglÄdnieniem warunkĂłw, w jakich ruch siÄ odbywa, a w szczegĂłlnoĹci: rzeĹşby terenu, stanu i widocznoĹci drogi, stanu i Ĺadunku pojazdu, warunkĂłw atmosferycznych i natÄĹźenia ruchu.” Z ust. 2 pkt 1 wynika jednak obowiÄzek poruszania siÄ z prÄdkoĹciÄ nieutrudniajÄcÄ jazdy innym kierujÄcym. To kierujÄcy decyduje, jaka prÄdkoĹÄ w danych okolicznoĹciach (rĂłwnieĹź na autostradzie) jest bezpieczna, czyli taka, ktĂłra pozwoli mu na panowanie nad pojazdem w przypadku pojawienia siÄ zagroĹźenia. To rĂłwnieĹź kierujÄcy musi oceniÄ czy w danych warunkach prÄdkoĹÄ, z jakÄ jedzie nie powoduje utrudnieĹ dla innych pojazdĂłw. Nie moĹźna jednak zapominaÄ o ograniczeniu prÄdkoĹciÄ dopuszczalnÄ, w tym przypadku 140 km/h dla samochodĂłw osobowych, motocykli oraz sam. ciÄĹźarowych o DMC poniĹźej 3,5 T. Czy jest okreĹlone, jak blisko muszÄ jechaÄ rowerem przy prawej krawÄdzi jezdni? Zgodnie z art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) cyt. ,,4. KierujÄcy pojazdem jest obowiÄzany jechaÄ moĹźliwie blisko prawej krawÄdzi jezdni. JeĹźeli pasy ruchu na jezdni sÄ wyznaczone, nie moĹźe zajmowaÄ wiÄcej niĹź jednego pasa. 5. KierujÄcy pojazdem zaprzÄgowym, rowerem, motorowerem, wĂłzkiem rÄcznym oraz osoba prowadzÄca pojazd napÄdzany silnikiem sÄ obowiÄzani poruszaÄ siÄ po poboczu, chyba Ĺźe nie nadaje siÄ ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniaĹby ruch pieszych.” Jak wynika z powyĹźszych zapisĂłw ustawodawca nie okreĹliĹ konkretnej odlegĹoĹci od krawÄdzi w jakiej naleĹźy siÄ poruszaÄ jezdniÄ. To kierujÄcy decyduje, jaka odlegĹoĹÄ od prawej krawÄdzi jezdni w danych okolicznoĹciach jest moĹźliwa i bezpieczna. To rĂłwnieĹź kierujÄcy musi oceniÄ czy w danych warunkach odlegĹoĹÄ jakÄ utrzymuje od krawÄdzi nie powoduje utrudnieĹ dla innych pojazdĂłw. Czy mogÄ korzystaÄ z bagaĹźnika do przewoĹźenia rowerĂłw, zamontowanego z tyĹu na pojeĹşdzie. BagaĹźnik czÄĹciowo przysĹania tylnÄ tablicÄ rejestracyjnÄ, a z instrukcji montaĹźu wynika, Ĺźe naleĹźy zdemontowaÄ tylnÄ wycieraczkÄ w pojeĹşdzie? Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) zabrania siÄ zakrywania ĹwiateĹ oraz urzÄdzeĹ sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znakĂłw, ktĂłre powinny byÄ widoczne. BiorÄc pod uwagÄ obowiÄzujÄce przepisy, naleĹźy wskazaÄ, Ĺźe tablice rejestracyjne powinny byÄ umieszczone w miejscach do tego konstrukcyjnie przeznaczonych i nie mogÄ byÄ przesĹoniÄte przez bagaĹźnik do przewozu rowerĂłw. PowyĹźsze stanowisko podziela rĂłwnieĹź Departament DrĂłg i Transportu Drogowego Ministerstwa Transportu, ktĂłry w tym zakresie wyraziĹ swĂłj poglÄd. OdnoszÄc siÄ do zdemontowanej wycieraczki tylnej, naleĹźy wskazaÄ na przepis art. 66 ust. 2 rd zgodnie z ktĂłrym cyt. urzÄdzenia i wyposaĹźenie pojazdu, w szczegĂłlnoĹci zapewniajÄce bezpieczeĹstwo ruchu i ochronÄ Ĺrodowiska przed ujemnymi skutkami uĹźywania pojazdu, powinny byÄ utrzymane w naleĹźytym stanie oraz dziaĹaÄ sprawnie i skutecznie. NaleĹźy podkreĹliÄ, Ĺźe nikt nie kwestionuje legalnoĹci samego bagaĹźnika jako produktu, a jedynie sposĂłb jego zamocowania na pojeĹşdzie, ktĂłry powoduje przesĹoniÄcie tablicy rejestracyjnej. W niektĂłrych paĹstwach Europy, dopuszczalne jest uĹźywanie tego rodzaju bagaĹźnikĂłw, pod warunkiem posiadania trzeciej (dodatkowej) tablicy rejestracyjnej montowanej na takim bagaĹźniku. W Polsce, na chwilÄ obecnÄ brak jest takich uregulowaĹ prawnych. Czy sÄ przepisy, ktĂłre okreĹlajÄ w jaki sposĂłb naleĹźy przewoziÄ zwierzÄta domowe? Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym nie precyzujÄ wprawdzie jak powinien odbywaÄ siÄ przewĂłz zwierzÄt domowych, jednak nie oznacza to, Ĺźe w tym zakresie panuje peĹna dowolnoĹÄ. Zgodnie z art. 3 ust. 1 prd ,,Uczestnik ruchu i inna osoba znajdujÄca siÄ na drodze sÄ obowiÄzani zachowaÄ ostroĹźnoĹÄ albo, gdy ustawa tego wymaga – szczegĂłlnÄ ostroĹźnoĹÄ, unikaÄ wszelkiego dziaĹania, ktĂłre mogĹoby spowodowaÄ zagroĹźenie bezpieczeĹstwa lub porzÄdku ruchu drogowego, ruch ten utrudniÄ albo w zwiÄzku z ruchem zakĹĂłciÄ spokĂłj lub porzÄdek publiczny oraz naraziÄ kogokolwiek na szkodÄ. Przez dziaĹanie rozumie siÄ rĂłwnieĹź zaniechanie”. Dlatego teĹź poniĹźej przedstawiamy kilka wskazĂłwek, ktĂłrymi warto siÄ kierowaÄ podczas przewozu zwierzÄt : ZwierzÄ nie moĹźe zagraĹźaÄ bezpieczeĹstwu osĂłb znajdujÄcym siÄ w pojeĹşdzie, ZwierzÄ powinno byÄ ulokowane w konkretnym miejscu (nie powinno to byÄ podszybie przednie czy tylna pĂłĹka), ZwierzÄ powinno mieÄ wyodrÄbnione miejsce do poĹoĹźenia oraz zapewniony dostÄp ĹwieĹźego powietrza (nie zamykaÄ zwierzÄt w bagaĹźniku!), ZwierzÄ powinno byÄ zabezpieczone przed nagĹÄ zmianÄ poĹoĹźenia np. podczas gwaĹtownego hamowania ( dostÄpne sÄ specjalne pasy bezpieczeĹstwa dla zwierzÄt), ZwierzÄ nie powinno utrudniaÄ kierowcy kierowania pojazdem,
 - ograniczaÄ widocznoĹci drogi,
 - ograniczaÄ Ĺatwego, wygodnego i pewnego dostÄpu kierowcy do urzÄdzeĹ sĹuĹźÄcych kierowaniu, hamowaniu, sygnalizowaniu, oĹwietlaniu drogi, NaleĹźy pamiÄtaÄ o postojach w miejscach bezpiecznych pozwalajÄcych na zaĹatwienie potrzeb fizjologicznych zwierzÄt WiÄkszoĹÄ wĹaĹcicieli zwierzÄt domowych potrafi wĹaĹciwie oceniÄ i przewidzieÄ zachowanie swoich ,,pupili” w trakcie podróşy Ĺrodkami transportu drogowego. Zachowanie wyobraĹşni i zdrowego rozsÄdku w trakcie przewozu zwierzÄt domowych winno stanowiÄ generalnÄ zasadÄ, ktĂłra pozwoli na bezpieczne przemieszczanie siÄ po drogach.
 3. Takie tam czerwone :)

  Ja mam sportowy wspawany
 4. Laser red avant!

  na spokojnie 13mm/P +15mm/T W FWD wypadało by ugrać ET30-28 dla 8,5cala aby było na równo. 5mm to możecie podstawke pod herbate sobie zrobić zakłądając flaty, a nie dystans do koła o ile to będzie leżeć
 5. [B5 AFN] Green Kaktus + 199,5KM-451Nm

  Jedno i drugie dostaniesz tuhttps://www.facebook.com/turbospaw/?ref=br_rs
 6. Garaż stalowy tynkowany

  Te garaze tynkowane na metalowej ramie nie mają przychylnych opinii, polecam poprzegladać strony FB takich producentów/majstrów w kwestii oceny usług. Tez sie nad tym zastanawiałem, ale finalnie piertole i czekam na murowany do odkupienia.
 7. Muzyka do fury i nie tylko

  Jakiś czas temu trafiłem na tego wykonawce, ma kilka konkretnych kawałków
 8. A4 b5 1.8T - Cherrylady

  Niestety 300konna ośka ma cholerne problemy z trakcją, u mnie na torze był projekt FWD z przeszczepem 2,2t pod 350km z RS service z Rzeszowa, czasy na 1/4 robił porównywalne dla 200+konnych sprzetów(14-15s), trakcja mimo zajebistego asfaltu(duża ilość kamyczków) lezała do 3 biegu, tylko dym, mocne to było, ale finalnie to nie jechało na czasy. Można sobie czarować że gumy pomogą itd, ale bez systemów nie ma to racji bytu, jako auto do głupot OK, ja tam kibicuje, pojezdzisz zobaczysz, najwyzej przerzucisz sie ze wszystkim do budy Q, albo RWD
 9. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  Płyta ma pózniej zalety, nie ma dylatacji, to mozna klepać dużym formatem podłogi a teraz w modzie tafle po 3m
 10. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  Czemu nie robicie na płycie fundamentowej?
 11. Fejk rs4 tdi by szafa

  Będzie, remont pochłania 7-10koła jak przegapisz "ten" moment i destrukcja pójdzie dalej
 12. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  Czyli pokrył jedna płytą całą płaszczyzne wraz ze ścianą, to dobrze bo jak by Ci zlicował sie płytą do krawedzi ściany to by tam pękało, takie łaczenia zawsze wyjdą, druga sprawa struktura ściany jest inna wtedy
 13. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  Nie robisz obwódki wokół kominka? Szybko zasyfi sie glif A tak wracając do konstrukcji, majstry zlicowali płyte GK ze ścianą, czy nakleili płyte na szerokość całego kominka?
 14. Takie tam czerwone :)

  Modzisz cos w silniku?
 15. Jak to było z tym parchem przez kilka lat 110km 140km 155km 165km 192km 207km Obecny Setup Mechanika - Silnik 1,9TDI po swapie z passata 00'(110km) - Zmienione turbo na GTB1756VK z 2,7TDI by krzysiek1606 - Zmienione wtryski na 0,250 Firad(robione w nadarzynie) - strojenie na 240kach - Zmieniona pompa wtryskowa na hybryde 11mm+De143+HDH248 renault by Krzysiek1606 - Zmieniony wałek rozrządu na 38E SDI AQM - Zamontowany centralny Intercooler 180/560/55mm - usunięty EGR - kolektor ssący AWX - Map sensor ARL 51A - swap hamulców na 312mm z A6 C5 - swap hamulców na 269mm S6 C5 - soft by Spanky ~207/417 Poprzedni setup: Turbo hybrydowe AWX/ARL + wtryski216(bosch)+11mm+FMIC=165km/355nm Nadwozie - zderzaki pospawane na gładko z dokładkami - zaspawana wnęka w przednim zderzaku - grill i kratki polakierowane w czarny połysk - lotka RS4 na tylną klape - progi s4 - usunięte listwy gumowe z drzwi - polakierowane czujniki PDC w kolor nadwozia - dołożone kompletne osłony VR5 polakierowane w kolor nadwozia - zmieniony korek oleju na R8 - lusterko prawe zmienione na symetryczne - reflektory Bixenon + ori spryskiwacze lamp + światła DRL w "długich" po zapłonie - tylne światła przerobione na LED - zmienione ramiona wycieraczek na Passat FL + nowe pióra Aerotwin - zrolowane nadkola - emblemat MTM - aluminiowa osłona dolna silnika Wnętrze - zmieniona tapicerka na RECARO - zmieniona konsola środkowa na 2DIN - ramka konsoli zespawana w całosć i polakierowana w czarny połysk - ramka klimatronika polakierowana w czarny połysk - ramka zmiany biegów i popielniczka w hydrografice - dodatkowe przyciski FUNK i kogut - zmieniona kierownica na trójramienną, obszyta na nowo wraz z gałką zmiany biegów. - dekory polakierowane w czarny połysk - dekor krótki przerobiony z dodanymi przyciskami funkcjonalnymi( zapalanie dziennych, otwieranie tylnej klapy) - przycisk otwierania tylnej klapy od wewnatrz - podsufitka obszyta w krate GTD z golfa6 Car - Audio - jednostka sterująca Pioneer AVH 3200BT bluetooth - wzmacniacz 4 kanałowy Harman kardon 4x80W/2x270W - subwoofer RE AUDIO 12S4 30cm - zmienione przednie głosniki na 16cm Hertz DSK 170.3 na panelach z plexi. - wygłuszenie drzwi matami alu-butyl - CB radio podłączone na stałe do instalacji - Antena Sirio Triflex zamiast fabrycznej. Felgi&Zawieszenie - felgi Japan Racing JR10 4x 18/9,5" + 215/40 ET40 - Felgi zimowe VW champion 4x 18/7,5" + 225/40 ET40 - Zawieszenie gwintowane Supersport/KW 58,5cm/59cm - dystanse P - 5mm T- 15mm - rozpórka przednia z A6 C5 Układ napędowy - tylny dyferencjał od audi V8 - sprzęgło AWX
 16. Grey Bitch! SimplyOEM+ SWAP na AVF

  Plan jest ogarnąć komorę, osłony idą w czerń, głowica w złoty, dół w czarny, dolot czarny
 17. Grey Bitch! SimplyOEM+ SWAP na AVF

  Ma wkórwiać, juz widze ze zaczeło, a auto jeszcze nie ruszone
 18. Grey Bitch! SimplyOEM+ SWAP na AVF

  Chłopaki auto ma cieszyć, nie ważne czy bedzie robił 1000 czy 10000 rocznie, ma być inne niz wszystkie, ma być sprawne technicznie bardziej niz seryjne perełki i ma dojechać na zloty z młodym, nic wiecej Będe nim jeżdził na zakupy A w kwestii mycia, cóz 10lat nie dbałem jakoś szczególnie, a teraz folii chemią traktować nie wypada
 19. Grey Bitch! SimplyOEM+ SWAP na AVF

  rolki w kiblu nie są ładne, ale jakby je dał do choromowania natryskowego Nie no, to bym auta z pół roku jeszcze nie widział
 20. Taryfikator mandatów 2018

  Aktualny taryfikator mandatów 2018 – przepisy dotyczące ruchu pojazdów – zasady ogólne i przepisy porządkowe Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu –150 zł Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem –100 zł Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem –250 zł Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy –100 zł Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane –150 zł Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga –150 zł Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera –150 zł Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa –100 zł Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem –100 zł Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym –100 zł Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem –150 zł Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem –200 zł Wjeżdżanie na pas między jezdniami –100 zł Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego –150 zł Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze –150 zł Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci –200 zł Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem „autobus szkolny” i jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób –50 zł Przeczytaj także:Aktualny taryfikator punktów karnych 2018 Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - włączanie się do ruchu Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu –300 zł Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym –200 zł Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego –200 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - zmiana kierunku jazdy i pasa ruchu Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić –od 200 do 400 zł Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych –200 zł Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru –200 zł Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem –150 zł Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu –250 zł Aktualny taryfikator mandatów i punktów karnych 2018 r. - przekroczenie dopuszczalnej prędkości Od 6–10 km/h do 50 zł Od 11–20 km/h od 50 do 100 zł i 2 pkt karne Od 21–30 km/h od 100 do 200 zł i 4 pkt karne Od 31–40 km/h od 200 do 300 zł i 6 pkt karnych Od 41–50 km/h od 300 do 400 zł i 8 pkt karnych Od 51 km/h od 400 do 500 zł i 10 pkt karnych Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie –od 100 do 300 zł Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym –od 50 do 200 zł Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi –200 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - wymijanie, omijanie i cofanie Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu –500 zł Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu –250 zł Utrudnianie ruchu podczas cofania –od 50 do 200 zł Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach –200 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - wyprzedzanie Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi –200 zł Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi –200 zł Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu –250 zł Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania –250 zł Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia –300 zł Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi –300 zł Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach –300 zł Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi –300 zł Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu –300 zł Wyprzedzanie z niewłaściwej strony –200 zł Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym –350 zł Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia –100 zł Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym –300 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - przecinanie się kierunków ruchu Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu –350 zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną –350 zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni –350 zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów –350 zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić –350 zł Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią –350 zł Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej –350 zł Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe –300 zł Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku –100 zł Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone –300 zł Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy –300 zł Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym –250 zł Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy –100 zł Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy –300 zł Przeczytaj także:Od 4 czerwca 2018 r. duże zmiany w redukcji punktów karnych Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza –200 zł Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni –100 zł Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych –100 zł Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym –100 zł Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza –100 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - holowanie Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem –250 zł Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe –250 zł Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach –250 zł Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony –250 zł Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego –250 zł Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) –250 zł Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania –100 zł Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym –150 zł Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego –150 zł Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym –100 zł Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania –100 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - używanie świateł zewnętrznych Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu –200 zł Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu –100 zł Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej –100 zł Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby –200 zł Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widocznościod 150 do 300 zł Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami –200 zł Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych –100 zł Używanie „szperacza” podczas jazdy –100 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - używanie pojazdów w ruchu drogowym Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym –300 zł Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim –200 zł Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych –200 zł Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne –100 zł Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu –50 zł Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi –100 zł Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem –100 zł Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe –100 zł Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież -200 zł Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone -50 zł Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem –200 zł Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby –200 zł Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych –200 zł Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych –200 zł Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego –100 zł Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic –50 zł Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem –do 300 zł Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego zagranicą znakiem określającym państwo rejestracji –100 zł Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany –100 zł Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym –100 zł Przeczytaj także:Co zrobić, jeśli nie zgadzasz się z mandatem? Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - kierujący Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami –500 zł Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu –300 zł Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia –200 zł Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym –100 zł Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów –50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu –500 zł Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka –od 300 zł do 500 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - inne wykroczenia Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego –400 zł Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi –300 zł Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień –300 zł Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia –od 50 do 200 zł Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu –50 zł Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej –od 50 do 200 zł Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli –100 zł Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym –50 zł Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości –200 zł Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami –200 zł Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach –od 200 do 500 zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym –300 zł Aktualny taryfikator mandatów 2017 r. - niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych Niestosowanie się do znaków B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” –250 zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli –550 zł Niestosowanie się do znaków B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” –250 zł Niestosowanie się do znaków C-12 „ruch okrężny” –250 zł Niestosowanie się do znaków B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m” –150 zł Niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”–500 zł Niestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...” –100 zł Niestosowanie się do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” –100 zł Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” –100 zł Niestosowanie się do znaków B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników –200 zł Niestosowanie się do znaków - B-35 „zakaz postoju” –100 zł Niestosowanie się do znaków - B-36 „zakaz zatrzymywania się” –100 zł Niestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” –100 zł Niestosowanie się do znaków B-39 „strefa ograniczonego postoju” –100 zł Niestosowanie się do znaków C-1 do C-11 „nakaz jazdy...” –250 zł Niestosowanie się do znaków C-13 „droga dla rowerów” -100 zł Niestosowanie się do znaków C-14 „prędkość minimalna” –100 zł Niestosowanie się do znaków C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi” –400 zł Niestosowanie się do znaków BT-1 „ograniczenie prędkości” –100 zł Niestosowanie się do znaków BT-3 „blokada zwrotnicy” –200 zł Niestosowanie się do znaków P-2 „linia pojedyncza ciągła” –100 zł Niestosowanie się do znaków P-3 „linia jednostronnie przekraczalna” –200 zł Niestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła” –200 zł Niestosowanie się do znaków P-7b „linia krawędziowa ciągła” –100 zł Niestosowanie się do znaków P-17 „linia przystankowa” –100 zł Niestosowanie się do znaków C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” –200 zł Niestosowanie się do znaków P-21 „powierzchnia wyłączona” –100 zł Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” –100 zł Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym –100 zł Niestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” –100 zł Niestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego” –100 zł Niestosowanie się do znaku D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony” –100 zł Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 –500 zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” –400 zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …” –400 zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-39 „strefa ograniczonego postoju” –400 zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 –800 zł Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b” –800 zł Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b –500 zł Niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” –100 zł Niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” -250 zł Niestosowanie się do znaku BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie” –200 zł Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy” –100 zł Niestosowanie się do znaku P-20 „koperta” -100 zł Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony –100 zł Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza –100 zł Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronioneod 300 do 500 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożeniapowiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka - Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożeniapowiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku –50 zł Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić –50 zł Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych –50 zł Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku –50 zł Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu –50 zł Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru –200 zł Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach –50 zł Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów –50 zł Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych –50 zł Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni –100 zł Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem –100 zł Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek –50 zł Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi –100 zł Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować –50 zł Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi –50 zł Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt –50 zł Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia –50 zł Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach –50 zł Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość –50 zł Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni –50 zł Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów –50 zł Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią –50 zł Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku –50 zł Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt –50 zł Aktualny taryfikator mandatów 2017 r. - przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne –200 zł Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony –100 zł Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób –150 zł Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy –200 zł Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich –150 zł Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego –od 100 do 300 zł Aktualny taryfikator mandatów 2018 r. - przewóz osób Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu –100 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób ale nie więcej niż 500 zł Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji –100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób –100 zł Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy –100 zł Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów –50 zł
 21. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  Jeśli macie kaloryfer to 20cm wystarczy, jak nie ma to i 10cm szczelina moze być, listw jest sporo na rynku
 22. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  to nie jest kotłownia, od zawsze "drewutnia" pełniła funkcje dekoracyjną, zrobiona z pomysłem nie straszy, a jak ktos robi bo robi, to ma co ma Ja bym robił teraz wnęke na drewno od podłogi na całą wysokość pomieszczenia, kwestia proporcji zabudowy aby nie przesadzic,
 23. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  Teraz w modzie wolnostojące ramy spawane malowane proszkowo na czarno, bardzo fajnie sie prezentują jak jest przestrzeń Stojące, przykręcane do ściany
 24. Dom czy mieszkanie? Odwieczne pytanie

  Szukajcie gresów rektyfikowanych, szkoda czasu i pieniędzy na glazure. Fuga 1-1,5mm i wtedy jest elegancko.